Aktualności
Promocje
HERLIIV 60 kaps. - zdrowe włosy, skóra i paznokcie
HERLIIV 60 kaps. - zdrowe włosy, skóra i paznokcie

42,00 zł

Cena regularna: 48,00 zł

Najniższa cena: 48,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Vitalny.pl

 

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)        Adres reklamacyjny – Agnessa Agnieszka Wodzyńska,

ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna;

2) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Kupującego podczas procesu Rejestracji;

3) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4) Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) Konto – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Kupującego w Sklepie internetowym;

7) Koszyk – lista produktów stworzona przez Kupującego na podstawie produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym;

8) Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient;

9) Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 827;

10) Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sklepem internetowym;

11) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

12) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta lub Konsumenta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

13) Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.vitalny.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zawrzeć Umowę sprzedaży;

14) Sprzedawca, Usługodawca:

Agnessa Agnieszka Wodzyńska

ul. Modlińska 16

0-110 Jabłonna

NIP: 536 114 40 65, Regon: 017402768

zarejestrowany w Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

numer rachunku bankowego: 89 1940 1076 3087 3533 0000 0000

e-mail: biuro@vitalny.pl

tel:  607147996

15) Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktu zawierana przez Sprzedawcę z Konsumentem na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oraz umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana przez Kupującego;

16) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

17) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

18) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

19) Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu internetowego Vitalny.pl, zwanym dalej Sprzedawcą jest:

Agnessa Agnieszka Wodzyńska

ul. Modlińska 16,

01-110 Jabłonna

NIP: 536 114 40 65, Regon: 017402768

zarejestrowany w Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

numer rachunku bankowego: 89 1940 1076 3087 3533 0000 0000

e-mail: biuro@vitalny.pl

tel: 607147996

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od Umowy, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu są integralną częścią Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, ale informuje Kupującego o gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktu.
 6. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie koszty tej komunikacji w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią, świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą według swego wyboru telefonicznie, pisemnie za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Adres do kontaktu:

Agnessa Agnieszka Wodzyńska

ul. Modlińska 16

0-110 Jabłonna

e-mail: biuro@vitalny.pl

tel: 607147996

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: komputer z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli; przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

§ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

1.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

1.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vitalny.pl lub też pisemnie na adres: ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna.

1.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

1.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

1.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

1.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vitalny.pl lub też pisemnie na adres: ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna.

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT).
 3. Poszczególne ceny Produktów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia oraz są ogólnie dostępne dla Kupującego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: http://www.vitalny.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta po chwili złożenia zamówienia nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i dodać go do Koszyka oraz następnie złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
 7. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
 8. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Potwierdzam zakup”.
 9. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 10. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje przez przesłanie Konsumentowi wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Wiadomość ta zawiera: Zamówienie Konsumenta, Regulamin w wersji PDF wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy oraz wzorem formularza odstąpienia od umowy.
 11. Realizacja Zamówienia złożonego przez Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy.
 12. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia.
 13. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia płatnego przelewem po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
 14. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

§ 5. DOSTAWA

 1. Dostawa Produktu jest zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Wyjątek stanowią Produkty aktualnie niedostępne w Sklepie internetowym. W takim przypadku termin dostawy Produktu może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
 2. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy. Kupujący dokonuje wyboru poprzez wskazanie jednej z form dostawy umieszczonych w formularzu Zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

3.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta.

3.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 19:00, w soboty, w godzinach od 10:00 do 14:00.

 1. Sprzedawca dostarczy Produkty:

1) za pośrednictwem przewoźnika firmy Siódemka Spółka Akcyjna.

 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca dostarczy Produkt na adres wskazany na formularzu Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” pod adresem: http://www.vitalny.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8.
 4. Odbierając Produkt Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika tj. zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody.

§ 6. PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący ma prawo wyboru sposobu płatności. Kupujący dokonuje wyboru poprzez wskazanie jednej z form płatności umieszczonych na formularzu Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1) za pobraniem - płatne przy odbiorze przesyłki;

2) przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są w Regulaminie oraz umieszczone na stronie Sklepu i w wiadomości e-mail przesłanej do Kupującego po złożeniu Zamówienia).

3) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.dotpay.pl.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

6. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.

4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

 1. W przypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 2. W przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na mocy art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 ust. 2 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Konsument wysyła oświadczenie w formie pisemnej na następujący adres Sprzedawcy:

Agnessa Agnieszka Wodzyńska

ul. Modlińska 16

05-110 Jabłonna.

 1. Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w innej formie niż pisemna.
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi we własnym zakresie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 8. RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne (rękojmia).
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może również:

1) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo

2) żądać usunięcia wady.

 1. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 4. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy.
 5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, odpowiedzialność Sprzedawcy może zostać ograniczona do roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 7. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 8. W terminach określonych w ust. 19 powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 9. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 10. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 11. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Agnessa Agnieszka Wodzyńska z siedzibą w 05-110 Jabłonna przy ulicy Modlińskiej 16, NIP: 5361144065. Administrator danych przetwarzane dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę vitalny.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

  2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.  

  4. Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

   • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
   • rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),
   • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
   • w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,
   • nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
   • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
   • nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
   • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

    5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

   • 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych, 
   • 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
   • 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
   • 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

    6. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

   • wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,
   • prowadzenia działań marketingowych,
   • prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,
   • prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania,
   • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

    7. Zakres przetwarzanych danych osobowych to:

   • dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP,
   • dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,
   • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz NIP,
   • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP.

   8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

   • zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
   • z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

   9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

    

   • dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
   • dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
   • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
   • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

    10. Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

    

   • przewoźnicy/spedytorzy, którzy zajmują się dostawą przesyłek pocztowych lub przesyłek kurierskich,
   • podmioty świadczące usługi księgowe, 
   • operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
   • podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością firmy.

   11. W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:

   • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   12. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Agnessa Agnieszka Wodzyńska poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby: Agnessa Agnieszka Wodzyńska, 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vitalny.pl

§ 10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym przepisy Prawa Konsumenckiego oraz Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie Zamówienia wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem (łącznie z jego załącznikami) i oznacza akceptację przez Kupującego zasad wynikających z Regulaminu.
 4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://www.vitalny.pl/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie po jego realizacji we wszelkich sprawach związanych z tymże Zamówieniem Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści wszelkich istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, a w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży także poprzez wysłanie potwierdzenia Zamówienia na adres wskazany przez Kupującego wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy oraz formularzem odstąpienia od umowy oraz dołączanie do przesyłki dowodu zakupu tj. paragonu lub faktury oraz wydrukowanej informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wydrukowanego formularza odstąpienia od umowy.
 7. Wszelkie spory, które wynikną pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem mogą być rozwiązane na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego, jeżeli Konsument wyrazi taką wolę. Konsument może skierować wniosek o mediację między innymi do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin. Konsument może również skierować wniosek o mediację do miejskiego rzecznika praw konsumentów.
 8. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, Konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady określone w kodeksie postępowania cywilnego.
 9. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Regulamin stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacja o prawie odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres:

Agnessa Agnieszka Wodzyńska

ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna.

 1. Pismo zawierające Państwa oświadczenie o odstąpieniu powinno być wysłane przesyłką pocztową. Potwierdzimy Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do naszego Regulaminu oraz dostępnego na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Skutki odstąpienia od umowy są następujące:

1) W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2) W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionym towarem, zwracamy tylko koszt wysłanych produktów, koszt przesyłki pokrywa klient.

2) Zwrotu płatności dokonamy z użyciem takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3) Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

1. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Agnessa Agnieszka Wodzyńska, ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

2. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Agnessa Agnieszka Wodzyńska

Ul. Modlińska 16

05-110 Jabłonna

Email: biuro@vitalny.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

 • umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………..
 • umowy dostawy następujących rzeczy(*)………………………………………
 • umowy o świadczenie następującej usługi(*)…………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl